Taslak İzahname

Ortaklığımızın muhtemel halka arzına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") 24 Mart 2022 tarihli başvuru kapsamında onaylanması için sunulan taslak "İzahname" burada sunulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve sair sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılan halka arz başvurusu kapsamında onaya sunulan izahnamenin incelenmesi devam etmekte olup, Aztek Teknoloji paylarının halka arzına ilişkin izahname henüz SPK tarafından onaylanmamıştır. SPK’nın onayını takiben kesinleşen izahname ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacak ve ilan edilecektir. İşbu bilgiler ile kesinleşen izahname arasında bir uyuşmazlık olması halinde, kesinleşen izahname esas alınacaktır.

Menkul kıymetlere ilişkin Türkiye’deki herhangi bir yatırım kararı SPK’nın ilgili yayımını ve onayını takiben verilmeli ve yatırımcıların bu kararları, SPK tarafından onaylanarak ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya duyurulacak olan nihai kamuyu aydınlatma belgeleri bazında yaptıkları incelemelere dayanmalıdır.

Herhangi bir kimse işbu metinde yer alan bilgilere ve bu bilgilerin kesinliği, doğruluğu veya eksiksizliğine herhangi bir amaç için dayanamaz.Taslak İzahname